Geoteknisk rapport

En geoteknisk rapport gir deg en vurdering av grunnforholdene og andre forhold ved et prosjekt og er et viktig grunnlag for den videre prosjekteringen

En geoteknisk rapport gir deg en vurdering av grunnforholdene og andre forhold ved et prosjekt, og er et viktig grunnlag for videre prosjekteringen med tanke på styrke og stabilitet i massene, fundamentering, støttekonstruksjoner, vurdering av fylling/utskiftning av masser med mer.

Du kan ha ett behov for rapport f.eks om du ønsker å spare penger i byggefasen, minimere risiko for skader på grunn eller bygg som følge av dårlig grunnforhold eller kanskje har fått ett krav om å legge ved byggesøknad.

Ofte får tiltakshavere pålegg om en geoteknisk vurdering pga. tiltaket ligger under marin grense. Dette betyr at det må utføres en vurdering iht. TEK17 §7-3 Sikkerhet mot skred, som betyr en utredning av områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019.

Vi kan bistå med slike vurderinger for alle typer prosjekt. I noen tilfeller vil dette la seg løse ved et enkelt geoteknisk notat, i andre tilfeller vil det være nødvendig å utføre grunnundersøkelser.

Romerike Geoteknikk har geoteknikere med lang erfaring og utdanning innen geoteknikk med master og doktorgrad, som betyr at du får den kompetansen nødvendig til å levere en god geoteknisk rapport.

Ofte er det behov for grunnundersøkelser da man trenger å kartlegge grunnen så man har data på forholdene, som utføres av Romerike Grunnboring. Grunnundersøkelser vil avdekke om det er leire, silt, sand, morene, grus, myr/torv. Geotekniker vil tolke og beregne materialene sin styrke- og setningsegenskaper basert på grunnundersøkelsens resultater.

Resultatene vil oppsummeres i en geoteknisk datarapport sammen med en komplett vurdering av grunnforhold med alle konsekvenser for ditt prosjekt!

Typiske prosjekter vi skriver rapporter for:

– Områdestabilitet og kvikkleire
– Generell anleggsvirksomhet
– Fundamentering
– Grunnforhold
– Støttekonstruksjoner
– Områdestabiltiet
– Generell rådgivning og uavhengig kontroll

Ønsker du ytterligere informasjon rundt disse prosjektene finner du informasjonen ved å besøke siden for geoteknisk prosjektering.