Geoteknisk prosjektering (RIG)

Vi bistår deg med innledende vurderinger til detaljprosjektering og oppfølging under utførelse.

Innledende vurderinger er viktig for å få et innblikk i hva som er forventet av grunnforhold og hva dette betyr for prosjekteringen.

Vi vil gå gjennom eksisterende grunnundersøkelser, undersøke hva som er forventet av grunnforhold på offentlige databaser/kart, eventuell befaring og vurdere behovet for grunnundersøkelser. Ferdig utført geoteknisk prosjektering vil oppsummeres i en geoteknisk prosjekteringsrapport iht. TEK17/Norsk-/Europeisk Standard.

Vi i Romerike Geoteknikk har geoteknikere med master- og doktorgrad innen geoteknikk og lang erfaring fra et bredt spekter av geotekniske prosjekter.

Prosjektering (RIG) kan vi utføre i tiltaksklasse 1-3. All prosjektering utføres iht. TEK17/Norsk-/Europeisk Standard.

Typer prosjekter kan være:


Områdestabilitet og kvikkleire

Utredning områdestabilitet (kvikkleiresoner) etter NVE regelverk
Vurderinger ifm. utglidninger/ras, håndtering av kvikkleire og sprøbruddleire ifm. anleggsgjennomføring, vurdering av effekt av terrengendringer som fylling og skjæring, utgravinger etc.

Generell anleggsvirksomhet

Prosjektering av terrengoppfylling og skjæring, VA-grøfter, veiunderbygning

Fundamentering

Geoteknisk prosjektering etter TEK 17 og Norsk-/Europeisk standard (Eurokode)
Prosjektering av såle- og pelefundamentering av konstruksjoner mht. bæreevne/setninger, prosjektering av konstruksjoner for jordtrykk, seismisk prosjektering inkl. beregning av jord-konstruksjon samvirke (SSI)

Grunnforhold

Datarapport med tolkning av grunn- og laboratorieundersøkelser
Feltavdeling med 5 borerigger som utfører grunnundersøkelser på vegne av egne eller andre geoteknikere. Metoder som vi utfører: Totalsondering, dreietrykksondering, fjellkontrollboring, uforstyrret prøvetaking med sylinder, poretrykksmåling og overvåkning, vingebor med mer.

Støttekonstruksjoner

Prosjektering av støttemur, jordarmert skråning, jordnagling, kalk-sement forsterket skråning.
Prosjektering av byggegropsavstivning som spunt, rørspunt, pilar-/slissevegg etc.

Områdestabiltiet

Geoteknisk utredning/prosjektering av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Detaljutredning av registrerte og ikke registrerte kvikkleiresoner iht. NVE veileder. Prosjektering av stabiliserende tiltak som terrengavlasting, motfylling, kalk-sement stabilisering etc.

Generell rådgivning og uavhengig kontroll

– Generell rådgivning i alt fra tidlig fase til sluttprodukt.
– Befaringer ifm. setningsskader
– Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
– Ekspress-/akuttbistand