Hva er en geoteknisk vurdering?

Avatar
Publisert den 15/06/2021 av Christian Rustberggard i Fagstoff

Ofte blir vi kontaktet av tiltakshavere som har fått beskjed av kommunen om at de trenger en «geoteknisk vurdering».

I mange tilfeller er bakgrunnen for dette kravet at det må dokumenteres tilstrekkelig «Sikkerhet mot skred» iht. byggteknisk forskrift TEK17, §7-3. For områder der det kan forekomme marin leire (og potensielt kvikkleire) i grunnen, må dette dokumenteres iht. krav gitt i NVE-veileder 1/2019.

Geoteknisk vurdering:

Et bredt begrep som kan bety mye forskjellig grunnet økonomi og tidsbruk. Men oftest er det en av disse tre det det er snakk om:

Trinn A – Enkelt notat

Enkel skrivebordstudie som dokumenteres ved et kort notat, noen ganger i kombinasjon med en befaring.

Trinn B – Notat med beregninger

Litt mer omfattende studie som går gjennom tilgjengelig informasjon om grunnforhold og dokumenteres ved et notat

Trinn C – Full geoteknisk rapport

Geotekniske grunnundersøkelser i felt og lab, samt geotekniske vurderinger / beregninger som dokumenteres i en geoteknisk rapport.

Det er veldig avhengig av planlagt tiltak og de lokale forholdene. Ta kontakt for en nærmere avklaring av hva du trenger for ditt prosjekt.