Hva er marin leire?

Avatar
Publisert den 02/06/2023 av Carsten Hauser i Fagstoff

Marin leire er kort forklart tidligere havbunn som i dag ligger over havnivået som følge av landheving som har pågått siden siste istid, det vil si land som tidligere lå under havnivået. Fordi marin leire tidligere lå under havet så inneholder det saltvann, og saltet i saltvannet fungerer som bindinger (“limet”) i strukturen til leiren. Dersom saltet over tid blir vasket ut av leiren så kan marin leire bli kvikkleire. Dette skjer fordi bindingene løses opp av ferskvann og dermed gjør leiren ustabil, dersom den utsettes for overbelastning.

Hvor finnes marin leire?

Marin leire finner man i områder som ligger under marin grense. Marin grense refererer til det høyeste nivået havet nådde etter den siste istiden, og høyden i Norge varierer mellom 0 – 220 meter over dagens havnivå ettersom hvor i landet man er. Disse områdene oppstod etter forrige istid fordi landmassen i disse områdene var presset ned av is, og det ble satt i gang en landheving da isen smeltet.

For å lese mer om marin grense sjekk ut denne artikkelen: Hva er marin grense?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har et kart med oversikt over marin grense, marin leire og kvikkleire.

Hva er sammenhengen mellom marin leire og kvikkleire?

Som nevnt kan marin leire bli kvikkleire dersom saltet i porevannet til leiren vaskes bort. Dette fordi bindingene som holder marin leire stabil er ionebindinger, og ionebindinger finnes i salt. Ionebindinger er en form for kjemisk binding mellom to ioner med motsatt ladning.

Kvikkleire kan forekomme i alle områder med marin leire, og finnesi hovedsak der det er/har vært tilstrekkelig stor gjennomstrømning av grunnvann som har svekket ionbindingene i leiren. Med andre ord så er marin leire en forutsetning for å kunne treffe på kvikkleire, men langt ifra all marin leire er blitt til kvikkleire.

Ønsker du å lese mer om kvikkleire? Da bør du sjekke ut denne artikkelen:
Hva er kvikkleire?

Er marin leire farlig?

Marin leire er ikke farlig i utgangspunktet, og det samme gjelder også for kvikkleire. Kvikkleire er uproblematisk så lenge den ligger uforstyrret, men dersom den overbelastes og blir forstyrret/omrørt så kan bindingene kollapse og leiren blir flytende. Dersom dette skjer vil det kunne utvikle seg til et kvikkleireskred.

Dette vil si at dersom man skal bygge i områder hvor det er/kan være kvikkleire så er det veldig viktig å ta hensyn til (område)skredfaren, dette gjelder også ikke søknadspliktige byggetiltak. Generelt vil det i de fleste tilfellene bli fremsatt krav om geoteknisk vurdering (vurdering av områdestabilitet) av kommunen, dersom tiltaket ligger under marin grense. Er du usikker på grunnlaget burde det utføres geotekniske undersøkelser, dette er en tjeneste vi tilbyr. Eventuelt burde det også følges opp med nødvendige tiltak slik at stabiliteten ikke forverres, og for å unngå skred.

Er det utført grunnundersøkelse der jeg bor?

For å finne ut om det er utført grunnundersøkelser et sted kan du sjekke den nasjonale databasen for grunnundersøkelser (NADAG).

Har du fått beskjed om at det er marin leire der du skal bygge? Vi kan sjekke om grunnen er trygg å bygge på for deg.

Hva bør man være oppmerksom på i områder med marin leire?

I områder med marin leire er det viktig å være oppmerksom på større endringer i terrenget. Spesielt oppsprekking, utglidning, og hvis vassdrag har gravd i foten av en overliggende skråning (erosjon). Sistnevnte skjer ofte ved store mengder nedbør, men vil ofte pågå over tid før det blir en konkret fare ut av det. Dersom man observerer slike endringer er det viktig å melde i fra til kommunen.