Hva er marin grense?

Avatar
Publisert den 02/06/2023 av Carsten Hauser i Fagstoff

Marin grense kan defineres som det høyeste nivået havet nådde etter den siste istiden. I Norge varierer høyden på den marine grensen på mellom 0-220 meter over dagens havnivå, ettersom hvor i landet du befinner deg.

Hvordan oppstod områdene under marin grense?

Områdene under marin grense oppstod etter forrige istid, da landmassen i disse områdene var presset ned av is. Etter at isen forsvant, ble det satt i gang en landheving som fortsatt pågår. Dette medfører at vi kan finne områder som har vært tidligere havbunn langt over dagens havnivå.

Landhevningen var størst der hvor isen var tykkest, og i dag er landhevingen i Oslo-området på ca. 5 mm/år. For kart over hvor den marine grensen går og hvilke områder i landet som ligger under den marine grensen, kan man bruke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt kart.

Marin grense i Oslo og Romerike

I Oslo-området og på Romerike ligger den marine grensen på høydekoter på mellom ca. +200 og +210 m.o.h. Opptil dette nivået kan man teoretisk finne kvikkleire.

Figuren under er tatt fra NGUs løsmassekart og viser områder med marin leire (lyseblå) og marin grense (tykk blå linje) rundt Oslo og Romerike. I slike områder kreves det en vurdering av faren for kvikkleireskred, dvs. en utredning av områdestabilitet, ifm. de fleste tiltak.

Marin leire og marin grense

Utsnitt fra NGUs løsmassekart

Hva befinner seg under den marine grensen?

Under den marine grensen kan vi finne marin leire og kvikkleire, det er ikke mulig å finne disse typene med leire over den marine grensen.

For å lese mer om marin leire, sjekk ut artikkelen: “Hva er marin leire?”

Hvorfor tar man hensyn til den marine grensen?

Hovedgrunnen til at man tar hensyn til marin grense er for å undersøke om det er kvikkleire i områder man planlegger utbygging, siden overbelastet kvikkleire kan føre til kvikkleireskred.

Dette vil si at hvis man skal bygge i områder under den marine grensen burde man gjennomføre en grunnundersøkelse for å se om grunnlaget man skal bygge på er stabilt, og eventuelt hvilke hensyn og tiltak man må ta. Vi i Romerike Geoteknikk kan bistå med kartlegging og vurdering av grunnforholdene for alle typer byggeprosjekter. Les mer om hvordan vi gjennomfører geotekniske grunnundersøkelser.

For å lese mer om kvikkleire, sjekk ut artikkelen: “Hva er kvikkleire?