Blottlegging av gammel elvebunn

Avatar
Marco Wendt in Nyheter
Løsmassekart

Nytt bioenergianlegg på fundamenteringsgrunn av stedegne masser.

I forbindelse med gravearbeider for et nytt bioenergianlegg gjorde vi en interessant oppdagelse da den gamle Glomma elvebunnen kom til synet. Denne var skult under fyll- og myrmasser. Anlegget ligger ca. 2km øst for Glomma i Kirkenær i Grue kommune.

Kvartærgeologisk kart (NGU) samt utførte grunnundersøkelser viser flere titalls meter sand- og siltmasser i det til Glomma tilgrensende område. Dette området har over mange tusen år blitt preget av sedimentasjon fra det meandrerende elveløpet.

Utgravingen, dvs. blottlegging av tidligere elvebunn viser typisk bølgeformet formasjon av elvesedimentet som oppstår når sandmasser blir utsatt for kontinuerlige strømninger fra et overliggende medium (vann eller luft). Det samme fenomenet kan observeres ved dannelse av sanddyner i ørken som er utsatt for vind (luftstrømninger).